درباره ما

صاحب امتیاز: امیررضا ابراهیمی

توضیحات: پیبانس یک وب سایت آموزشی می باشد که در آن به فروش پکیج های آموزشی پرداخته می شود. پس از خرید پکیج نهایتا تا 12 ساعت آینده پس از بررسی پرداخت به صورت دستی آزمونی برای شما طرح خواهد شد که پس از قبولی در آزمون مذکور لینک خرید پکیج جلسه بعد به شما ارسال خواهد شد.